Kurzy pro pedagogy

Kurzy metodologie výuky angličtiny

Procvičování gramatiky ve výuce anglického jazyka

Cíle kurzu: V tomto kurzu se seznámíme s několika aktivitami, které jsou efektivní pro procvičování anglické gramatiky. Cílem kurzu bude ukázat, že gramatický dril nemusí být vždycky nudný, ale že se studenti mohou i dobře pobavit. Třetí část kurz je věnována přípravě k druhé části ústní maturitní zkoušky – popisu obrázku. Vysvětlování gramatiky i její procvičování se opírá převážně o obrázky.

Obsah:

 • Představ se, otázky,
 • Gramatika v obrázcích,
 • Popiš obrázek, porovnej dva obrázky,
 • Podmínkové věty.

Celá anotace je ke stažení zde.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

How to teach vocabulary

Cíle kurzu:  Seminář seznámí účastníky s různými druhy aktivit a cvičeními při výuce slovní zásoby. Pomocí metody PPP (presentation, practice and production) budou účastníci schopni odhalit efektivitu těchto aktivit a přivést je do praxe. Cvičení či hry lze přizpůsobit různým úrovním studentů (nejčastěji A1-B2) tak, aby se výuka zefektivnila a stala se pro studenty zábavnější. Seminář proběhne v anglickém jazyce. Na základě domluvy s účastníky je možné ho realizovat i v českém jazyce.

Obsah: 

 • Teoretický úvod a krátký náhled do problematiky výuky slovní zásoby, představení PPP,
 • Rozdělení aktivit, her a doplňkových cvičení  a jejich zařazení do různých částí hodiny (icebreakers, warm-ups, energizers, fillers),
 • Praktické ukázky cvičení a jejich procvičení,
 • Shrnutí, zpětná vazba (dialog), vhodnost zařazení těchto cvičení pro různé úrovně studentů, úskalí  her či aktivit.

Celá anotace je ke stažení zde.

Hodina angličtiny za hranicemi tradičních aktivit, metod, forem a prostředí

Cíle kurzu: Představit některé méně využívané aktivizační metody pro výuku AJ: role vizuálních materiálů, umění či projektů v nejrůznějších fázích osvojování jazyka a jeho využití v simulovaných praktických situacích. Ukázat, zda a jak obohacuje výuku a motivuje studenty (i učitele) změna tradiční hodiny ve smyslu změny prostoru, využití pohybu při výuce, zapojení smyslů a pocitů. Nedílnou součástí bude zamyšlení se nad některými tradičními prvky výuky, např. nad obsahem a formou zadávání domácích úkolů či výukou reálií z pohledu memorování faktů a nabídnutí inovativních a pro studenty atraktivnějších, motivujících a nezávislejších perspektiv a účinných nástrojů pro rozšiřování si znalostí a jazykových dovedností.

Obsah:

 • Obrázky, obrazy, umění: role vizualizace v různých fázích nácviku jazyka, jejich přínos v aktivizaci studenta a zlepšení produktivních dovedností,
 • Krátkodobé i dlouhodobé projekty: Simulace situací, ve kterých je jazyk nástrojem, jak vyřešit praktický problém. Tipy a ukázky,
 • Využití humoru nejen jako „energizujícího“ prvku ve výuce v jazykovém procesu,
 • Emoce, pocity a smyslové prožitky v jazykovém procesu,
 • Pohyb a jazyk: Dvě oddělené nebo přirozeně se prolínající složky? Ukázky od jednoduchých aktivit až po tipy na divadelní skeče,
 • (Ne)tradiční hodina v netradičním prostředí,
 • Domácí úkol jinak: Jak studenta učinit spoluzodpovědným za výsledky svého studia. Tipy na smysluplné, motivující, studentům na míru šité úlohy,
 • Role dobrovolnosti v přístupu k domácím úkolům.

Celá anotace je ke stažení zde.

Učíme anglicky – společně a efektivně v SW EduBase

Cíle kurzu: Účastníci kurzu se naučí pracovat a budou aktivně zapojeni do SW EduBase ve spojení s angličtinou. Budou znát principy poskytování studijních materiálů formou e-learningu. Ve spojení s EduBase budou schopni vytvářet a spravovat multimediální úkoly se zaměřením na výuku anglického jazyka. Seznámí se s několika technikami, které e-learning ve spojení s EduBase nabízí. Pochopí, jak různě lze pracovat s multimediálním obsahem tak, aby zapojili více studentů a účinněji přenášeli své znalosti a zkušeností pomocí moderních forem výuky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky středních škol a gymnázií vyučujících anglický jazyk. Cílem kurzu je naučit učitele jak zábavnou a jednoduchou formou zatraktivnit výuku angličtiny a nabízet ji svým studentům i mimo školu.

Obsah:

 • Smysl e-learningu a jeho možnosti využití při výuce anglického jazyka,
 • Základní možnosti a způsoby tvorby e-learningových kurzů: zpětná vazba, formy komunikace, atd.,
 • Principy tvorby kurzů v EduBase a jeho sdílení se studenty,
 • Objekty EduBase a jejich využití při tvorbě kurzu anglického jazyka: Test, studijní materiál, úkol, tisk.

Celá anotace je ke stažení zde.

Výuka nejběžněji používaných anglických idiomů a obrazných frází

Cíle kurzu: „Similes“ neboli obrazné fráze. V běžné mluvě se jedná o oblíbený prostředek, který názorně srovnává dva odlišné pojmy či předměty. Ty se nám pak plastičtěji „zobrazí“ před očima. Pokud se však z frází stanou idiomatická spojení, co se do pochopení jejich smyslu týče, jedná se o podstatně náročnější jev. Obrazné fráze, obdobně jako idiomy, se běžně používají v konverzaci rodilých mluvčí, v anglicky psaných knihách, novinách. Můžeme se tak s nimi setkat kdekoli, proto je důležité jim ve výuce věnovat své místo, naučit se jim porozumět a umět je používat. Právě díky těmto pojmům je pak komunikace živější a zábavnější.
Cílem kurzu tedy bude seznámení studentů s uvedenými pojmy, osvojení si těchto pojmů pomocí využití her ve výuce AJ, zábavných a aktuálních anglických článků a seriálů, a na názorných příkladech se tak naučit se používat idiomy a obrazné fráze v běžné konverzaci.

Obsah:

 • Identifikace pojmů, způsob a rozsah jejich použití,
 • Představení nejběžněji používaných anglických idiomů a obrazných frází,
 • Osvojování si frází a idiomů pomocí aktivit na základě práce s textem v aktuálních anglických časopisech, novinách, literatuře,
 • Výuka formou hry – tématické pexeso, doplňování chybějících slov v textu, poslech písniček s rozborem obsahu textu a využití aktuálního tématu v těchto textech.

Celá anotace je ke stažení zde.

Teaching Reading

Cíle kurzu: Čtení je nepochybně základní dovedností, která v jakékoli civilizaci i jazyce umožňuje lidem získávat informace, sebevzdělávat se a rozhodně také nacházet radost, zábavu a potěšení z četby samotné. Není ale snadné děti ke čtení přivést, zvláště v cizím jazyce. Kurz provede účastníky celou řadou aktivit vedoucích k osvojení této dovednosti. V úvodu přináší stručné shrnutí metodických zásad a metodických řad. Nabízí praktické tipy jak ve výuce čtení v anglickém jazyce postupovat vpřed a dovést své svěřence k samostatnému čtení, užitku a radosti z něj. Obsahuje také zkušenosti a ukázky z pětadvacetileté odborné praxe lektorky, vyučující anglického jazyka na Gymnáziu v Kroměříži.

Obsah:

 • Stručné shrnutí teorie výuky čtení,
 • Jednotlivé metodické kroky v mnoha variabilních aktivitách,
 • Práce s easy readers v praktických obměnách, zdroje textů různé obtížnosti,
 • Čtení autentické beletrie a propojení všech základních dovedností s cílem udržet si úroveň znalosti cizího jazyka i po skončení školní docházky,
 • The Book Bus, Sharing Books , jak se vzájemně obohacovat četbou knih.

Celá anotace je ke stažení zde.

 

Procvičování anglické gramatiky – minulý čas vs. předpřítomný čas

Cíle kurzu: Seznámit vyučující anglického jazyka s různými způsoby procvičování anglické gramatiky. Náš kurz je zaměřen na použití minulých a předpřítomných časů, jejichž tvoření a použití dělá obvykle studentům středních škol potíže. Účastníci kurzu budou obeznámeni s kreativním přístupem k výuce gramatiky. Ukážeme si procvičování gramatických jevů v prostředí moderních počítačových softwarů (smartnotebook, Edubase) a prostřednictvím komunikativních aktivit. Účastníci si sami vyzkouší práci s uvedenými programy, rovněž tak si ukážeme jednotlivé typy komunikativních aktivit v praxi.

Obsah:

 • Aktivity v programu Edubase,
 • Aktivity v programu Smartnotebook,
 • Komunikativní aktivity.

Celá anotace je ke stažení zde.

 

Achievement Gap

Cíle kurzu: Kurz se zabývá problematikou integrace a inkluze na základních školách. Jeho cílem je teoreticky vymezit znevýhodnění či postižení žáků, které se na běžných základních školách vyskytují nejčastěji a nabídnout účastníkům kurzu praktické rady a metody podporující integrační a inkluzivní snahy (nejen) v hodinách anglického jazyka. Hlavní důraz je kladen na výuku anglického jazyka s ohledem na disciplínu a atmosféru ve třídě, poznání třídního kolektivu i jednotlivců, zvyšování motivace žáků, nastavení rovných šancí a zapojení všech smyslů při výuce. Účastníci kurzu se naučí modifikovat běžné učební materiály tak, aby mohli dát šanci uspět všem žákům ve třídě bez rozdílu nadání, znevýhodnění nebo postižení. Kurz bude z velké části stavět na osobních zkušenostech pedagogů a společně se budeme snažit přijít na možnosti řešení konkrétních každodenních situací. I když je teoretická základna této problematiky široká, základem a hlavním přínosem kurzu jsou praktické rady, diskuse a metody. Ačkoliv je kurz primárně zaměřen na žáky prvního stupně základních škol, principy a postupy, které kurz nabídne, jsou aplikovatelné i na druhém stupni základní školy a při širší modifikaci i na vyšších typech škol.
Obsah:

 • Teoretické vymezení pojmů sociální znevýhodnění, ADHD, dyslexie, dysgrafie,
 • Rovná šance pro všechny žáky – zásady práce se žáky a s kolektivem,
 • Disciplína a zdravý kolektiv jako základní podmínka práce se skupinou. Tvorba třídní smlouvy, otázka vnější motivace formou odměny a trestu, hravé aktivity spojené s tímto tématem a výukou anglického jazyka,
 • Metody a aktivity „dobrá atmosféra ve třídě“ a „poznejme se navzájem“ v rámci výuky anglického jazyka,
 • Metody a aktivity vedoucí k posílení vnitřní motivace žáků při výuce anglického jazyka,
 • Jak dát v hodinách anglického jazyka možnost uspět všem žákům, nácvik metod,
 • Využití všech smyslů při výuce anglického jazyka.

Celá anotace je ke stažení zde.

 

Kontaktní osoba pro tuto oblast: Ing. Karolina Ondrůšková
karolina.ondruskova@kcdpv.cz
+420 572 622 984

Sdílet obsah!
  Agentura Praxí