KA3 – Pilotní ověřování

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci této KA budou postupně pilotně ověřovány jednotlivé VP a jejich dílčí moduly na skupinách osob vzešlých z cílové skupiny projektu – účastníků DV – při pilotním ověřování v praxi bude vždy skupina min. 3, nejvíce však 15 osob.

Naší snahou bude ověřit alespoň polovinu vytvořených dílčích a jedinečných modulů (tedy nejméně 9), bude-li to možné, tak všechny. Moduly, jež jsou společné pro více VP, se započítají vždy pouze 1 x.

Účastníky pilotního ověřování VP (účastníky DV) máme předběžně přislíbeny z řad zaměstnanců oslovených zaměstnavatelů (viz analýza vzdělávacích potřeb). Naší snahou, samozřejmě, bude tuto cílovou skupinu rozšířit o další zaměstnance firem ZLK, jež se problematikou zpracování plastů zabývají. A to zejména z toho důvodu, aby byl výsledný vzorek pilotně ověřených VP a jejich modulů dostatečně reprezentativní a co nejpestřejší.

Pilotní ověřování se bude konat zejména v učebnách partnera projektu. Budou využity nejen moderně vybavené učebny SPŠ a OA Uherský Brod, ale zejména učebny Centra pro výuku hi-technologií a Školicího střediska II Slováckých strojíren, a. s. Uherský Brod.

Do realizace KA Pilotní ověřování se zapojí lektoři DV, vedení projektu a odborné vedení. V souvislosti s prolínáním této KA s aktivitou Evaluace budou mít účastníci DV možnost na základě dotazníkového šetření vyjádřit své názory a připomínky k průběhu realizace pilotního ověření daného modulu, a to jak z pohledu na obsahovou a věcnou stránku, tak i z hlediska vytvořených materiálů.

Náklady na tuto KA jsou tvořeny mzdami lektorů DV, podílem nákladů na mzdy vedení projektu a odborného vedení.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem této KA bude pilotní ověření minimálně poloviny z počtu vytvořených dílčích jedinečných modulů (ideálně všech), díky čemuž bude proškoleno alespoň 58 osob z řad cílové skupiny. Tím dojde k ověření funkčnosti navržených VP a vytvořených výukových materiálů a dalších učebních pomůcek.

V případě zájmu o pilotní ověření modulu, jež je společný pro více VP, bude tento modul započítán pouze jedenkrát, při jeho prvním pilotním ověření.

Plasty

<<ZPĚT

Sdílet obsah!
    Agentura Praxí