KA2 – Evaluace

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Pro zajištění kvalitně zpracovaných VP, jejich dílčích modulů a veškerých výukových materiálů, stejně jako i zabezpečení efektivní a hodnotné výuky je nezbytný proces evaluace. V rámci projektu bude mít KA Evaluace dvě fáze.

První část této KA bude spočívat v evaluaci vytvořených VP, jejich dílčích modulů a veškerých výukových materiálů ještě před samotným zahájením jejich pilotního ověření.

Během této fáze KA budou veškeré výukové texty a učební materiály poskytnuty zástupcům z firemní sféry a jejich evaluace bude spočívat v posouzení a komentářích či případných návrzích na úpravu jejich obsahu. Na základě jejich připomínek budou veškeré vytvořené materiály upraveny a následně finalizovány.

Ještě před poskytnutím výukových textů a učebních materiálů odborné veřejnosti projdou také jazykovými korekturami a úpravami.

Tato první fáze začne ke konci aktivity Tvorba a bude ukončena před zahájením aktivity Pilotní ověřování.

Druhá etapa realizace KA Evaluace začne v okamžiku zahájení aktivity Pilotní ověřování a bude ukončena měsíc po jejím skončení, tzn. v posledním měsíci realizace projektu.

V průběhu druhé fáze KA Evaluace bude formou hospitačních kontrol výuky, dotazníkových šetření či metodických rozhovorů a setkání s lektory a účastníky DV pečlivě vyhodnocována úroveň výuky, jejího materiálního zabezpečení apod. Zejména bude ale monitorován přínos pro samotné frekventanty DV.

Na základě výsledků tohoto evaluačního procesu může dojít k dílčím změnám a úpravám v obsahu jednotlivých VP, jejich modulů či výukových materiálů. To vše se zřetelem na vysoce efektivní výuku a maximální kvalitu výukových materiálů vytvořených v rámci realizace projektu.

Do realizace této KA se zapojí vedení projektu, lektoři DV, účastníci DV a zástupci z řad zaměstnavatelů, popřípadě odborné veřejnosti.

Náklady na realizaci této KA jsou tvořeny částkami na mzdy (vedení projektu, odborní řešitelé, jejich vedení).

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem této KA je jak průběžný proces evaluačního šetření a hodnocení vytvořených výukových materiálů a jejich úprava, tak hodnocení kvality pilotní realizace jednotlivých VP a jejich dílčích modulů.

Evaluační hodnocení první i druhé fáze bude zpracováno do přehledných souhrnných tabulek a grafů.

Na základě výsledků evaluace dojde k úpravě vytvořených materiálů tak, aby bylo dosaženo jejich maximální kvality.

Plasty

<<ZPĚT

Sdílet obsah!
    Agentura Praxí