KA1 – Tvorba

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Na realizaci této KA se budou podílet odborní řešitelé společně s lektory a zástupci z firemní sféry, jež byli osloveni se žádostí o spolupráci (dodavatelé špičkových technologií, zaměstnavatelé apod.).

Tím bude pozitivně ovlivněna kvalita a výsledná podoba a obsah VP a jejich dílčích modulů. Díky spolupráci se zástupci z řad zaměstnavatelů budou VP a jejich moduly efektivnější a jejich obsah bude reflektovat progresivní novinky v oblasti zpracování plastů. Jejich zaměření bude zejména praktické se zřetelem na názorné ukázky, avšak při zachování nezbytně nutného množství teorie. Jednotlivé moduly VP budou také navazovat na ŠVP 4 oborů partnera projektu a zároveň budou tyto moduly připravovat jejich absolventy na získání DK či ÚK dle NSK.

Veškeré vytvořené materiály (studijní opory k VP a jejich modulům – výukové texty, prezentace, skripta, fotografie, instruktážní filmy apod.) budou frekventantům pilotního ověřování jednotlivých VP a jejich dílčích modulů volně k dispozici pro jejich samostudium či další využití na svých pracovištích. Distribuovány budou buď v papírové podobě nebo na DVD či CD.

Od počátku této KA budou realizována školení pro odborné řešitele (budoucí lektory), na kterých se seznámí s progresivními novinkami a doplní si znalosti o nejnovější trendy. Díky tomu pak budou plně kvalifikováni pro práci na tvorbě VP, případně i na jejich následné lektorování v rámci pilotního ověřování.

Obsahy a zaměření školení včetně kladného vyjádření jednotlivých zaměstnavatelů je součástí nepovinných příloh projektu.

Součástí aktivity bude i pořízení nezbytných materiálních výukových pomůcek – vstřikovací lis, speciální výukový SW a spotřební materiál – výukové pomůcky, kterými v současné době předkladatel, ani partner projektu nedisponuje, avšak budou pro zajištění kvalitní a efektivní výuky nezbytné, zejména pak při praktických ukázkách.

Výstup klíčové aktivity:

Součástí aktivity budou rovněž nezbytná školení odborných řešitelů z řad lektorů DV a CU. Během těchto školení se seznámí s progresivními novinkami, doplní si své chybějící znalosti a osvojí si nejnovější poznatky z oblasti zpracování plastů. Díky absolvování těchto školení pak budou plně kvalifikováni pro práci na projektu a k lektorské činnosti v rámci řešených VP a jejich dílčích modulů.

Školení pro lektory DV a CU se budou týkat oblasti obsluhy a seřizování vstřikovacích lisů, poplastování plechů, obsluhy technologií pro zpracování plastů, design plastových součástí atd. Takto bude v celém projektu proškoleno alespoň 5 odborných řešitelů – lektorů.

Výstupem této KA bude celkem 5 VP, jež se budou skládat ze 17 na sobě nezávislých a samostatných modulů a dalších 16 modulů, jež prostupují více VP současně. Moduly budou mezi sebou prostupné a účastníci si z nich mohou seskládat vlastní VP dle jejich potřeb.

K těmto VP budou vytvořeny výukové texty, učební materiály, prezentace, popř. instruktážní filmy, fotografie apod.

Veškeré v projektu vytvářené studijní opory ke kurzům CU a modulům DV svým obsahem odpovídají kvalifikačním potřebám zaměstnavatelů ZLK.

Stejně tak projekt využívá kapacity SŠ pro účely DV.

Tato KA bude realizována v prvních 14 měsících projektu.

Náklady na zabezpečení realizace této KA jsou tvořeny částkami za mzdy (zejména OŘ, jejich vedení a vedení projektu), dále pak částkou za náklady na školení, operativní leasing na pronájem vstřikovacího lisu, nákup výukového materiálu a SW – toto vybavení je nezbytné pro zajištění výuky, zejména během praktických ukázek. Nebylo by bez něj možné nabídnout 100% zabezpečení kvalitního a efektivního DV. Dále náklady na drobné stavební úpravy.

Plasty

<<ZPĚT

Sdílet obsah!
    Agentura Praxí